POSLEDNJE VESTI:

vise

14.06.2020.

Letnji programi pod vedrim nebom

KPC Petrovac

vise

20.05.2020.

Preko 28 hiljada ljudi videlo online predstvae Petrovačkog pozorišta

Kpc Petrovac

vise

13.02.2020.

"Ne očajavajte nikad" nova predstava pozorišta "Bata Bulić"

KPC Petrovac

vise

17.01.2020.

Gulini dani 2020 poslednje nedelje u martu

KPC Petrovac

vise

14.04.2019.

KUD iz Šetonja pobednik prve smotre folklora

KPC Petrovac

PRIJAVITE SE NA NEWSLETTER

PRATITE NAS

fb

Konkursi

OGLAS o internom konkursu za popunjavanje radnih mesta

Културно-просветни центар

Петра Добрњца 179

12300 Петровац на Млави

Тел. 012-331-065;012-716-00-28

Директор: 012-716-00-26

E-mail: kpcpetrovac@gmail.com

www.kpcpetrovac.com

 

 

На основу  члана 4,5. и 6. Уредбе о интерном конкурсу („Сл. гласник РС“ , број 17/2016) и Решења о попуњавању радних места број  267 од  15.12.2016. године, а у вези са чл. 18 став 2 Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Сл. гласник РС", број 68/2015), Одлуке о измени и допуни Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време за сваки организациони облик у систему јединице локалне самоуправе за 2015. годину („Сл.гласник општине Петровац на Млави“ бр.10/16) и члана 29  Статута Културно просветног центра Петровац на Млави број 58/2007 од 18.12.2007.дгодине        ДИРЕКТОР Културно-просветног центра Петровац на Млави објављује:

 

ОГЛАС

 

о интерном конкурсу за попуњавање радних места

 

I. У  Културно-просветном центру Петровац на Млави расписује се интерни конкурс за попуњавање следећих  радних места:

 

1. УРЕДНИК ОБРАЗОВНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ПРОГРАМСКОГ СЕКТОРА : пријем једног извршиоца у радни однос на неодређено време.Место рада: Културно-просветни центар Петровац на Млави - Народни универзитет, Петра Добрњца  бр.179.

 

Услови: : Висока VII степен стручне спреме.

Број извршилаца: 1 (један).

 

 

II  На интерном конкурсу имају право да учествују само запослени на неодређено време у систему локалне самоуправе – у органима јединице локалне самоуправе, јавним службама, јавним преедузећима, правним лицима основаним од стране тих предузећа, привредним друштвима и другим организацијама које у систему локалне самоуправе имају обавезу пријављивања података о запосленима у регистар, односно запослени чије се плате финансирају из буџета јединице локалне самоуправе

 

III Докази који се прилажу уз пријаву на интерни конкурс :

     1.Потписана пријава у којој је назначено радно место на које се конкурише

     2.Уверење о држављанству у оригиналу или овереној фотокопију(не старије од 6 месеци)

      3.Извод из матичне књиге рођених у оригиналу или овереној фотокопији (не старије од 6 месеци)

       4.Оверена фотокопија дипломе

       5.Потврда послодавца да је лице запослено на неодређено време у органима, јавним службама, јавним предузећима и другим организационим облицима у систему локалне самоуправе

       6.Уверење Полицијске управе да лице није осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу ( не старије од 6 месеци)

        7.Уверење Суда да против лица није покренута истрага и да није подигнута оптужница (не старије од 6 месеци)

        8.Уверење о општој здравственој способности (не старије од 6 месеци)

 

 Поднете пријаве не враћају се кандидатима, већ остају у евиденцији конкурсне комисије.

 

IV  Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно место назначене вештине и знања биће проверене од стране конкурсне комисије у просторијама Културно-просветног центра Петровац на Млави, Петра Добрњца 179,о чему ће кандидати бити обавештени писменим или телефонским путем.

 

Неблаговремен, недопуштене, неразумљиве и непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, биће одбачене.

 

V  Рок за подношење пријава на интерни конкурс је 15 дана од оглашавања,рок почиње да тече 16.децембра 2016. године и истиче 30.децембра 2016. године  .

 

VI Лице задужено за давање обавештења о интерном конкурсу је Милица Мијатовић, телефон 012-716-00-28.

 

VII. Пријаве на конкурс се подносе на адресу Културно-просветни центар Петровац на Млави, Петра Добрњца 179, 12300 Петровац на Млави, са назнаком "За интерни конкурс" поштом или лично у Културно-просветном центру, канцеларија рачуноводства, Петра Добрњца 179.

 

VIII. Овај оглас објављен је на интернет страниц  Културно-просветног центра Петровац на Млави www.kpcpetrovac.com , ОГЛАСНОЈ ТАБЛИ КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНОГ ЦЕНТРА  И ОГЛАСНОЈ ТАБЛИ ОПШТИНЕ Петровац на Млави

 

                                                                                     ДИРЕКТОР

                                                                         Културно-просветног центра

                                                                                 Слободан Перић                                                                        

 

PRIJATELJI KULTURNO-PROSVETNOG CENTRA PETROVAC NA MLAVI: