POSLEDNJE VESTI:

vise

13.02.2020.

"Ne očajavajte nikad" nova predstava pozorišta "Bata Bulić"

KPC Petrovac

vise

17.01.2020.

Gulini dani 2020 poslednje nedelje u martu

KPC Petrovac

vise

14.04.2019.

KUD iz Šetonja pobednik prve smotre folklora

KPC Petrovac

vise

11.04.2019.

Saša Radivojević glumac večeri na festivalu u Kostolcu

KPC Petrovac

vise

31.03.2019.

Spuštena zavesa na desete guline dane

KPC Petrovac

PRIJAVITE SE NA NEWSLETTER

PRATITE NAS

fb

Konkursi

OGLAS o internom konkursu za popunjavanje radnih mesta

Културно-просветни центар

Петра Добрњца 179

12300 Петровац на Млави

Тел. 012-331-065;012-716-00-28

Директор: 012-716-00-26

E-mail: kpcpetrovac@gmail.com

www.kpcpetrovac.com

 

 

На основу  члана 4,5. и 6. Уредбе о интерном конкурсу („Сл. гласник РС“ , број 17/2016) и Решења о попуњавању радних места број  267 од  15.12.2016. године, а у вези са чл. 18 став 2 Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Сл. гласник РС", број 68/2015), Одлуке о измени и допуни Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време за сваки организациони облик у систему јединице локалне самоуправе за 2015. годину („Сл.гласник општине Петровац на Млави“ бр.10/16) и члана 29  Статута Културно просветног центра Петровац на Млави број 58/2007 од 18.12.2007.дгодине        ДИРЕКТОР Културно-просветног центра Петровац на Млави објављује:

 

ОГЛАС

 

о интерном конкурсу за попуњавање радних места

 

I. У  Културно-просветном центру Петровац на Млави расписује се интерни конкурс за попуњавање следећих  радних места:

 

1. УРЕДНИК ОБРАЗОВНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ПРОГРАМСКОГ СЕКТОРА : пријем једног извршиоца у радни однос на неодређено време.Место рада: Културно-просветни центар Петровац на Млави - Народни универзитет, Петра Добрњца  бр.179.

 

Услови: : Висока VII степен стручне спреме.

Број извршилаца: 1 (један).

 

 

II  На интерном конкурсу имају право да учествују само запослени на неодређено време у систему локалне самоуправе – у органима јединице локалне самоуправе, јавним службама, јавним преедузећима, правним лицима основаним од стране тих предузећа, привредним друштвима и другим организацијама које у систему локалне самоуправе имају обавезу пријављивања података о запосленима у регистар, односно запослени чије се плате финансирају из буџета јединице локалне самоуправе

 

III Докази који се прилажу уз пријаву на интерни конкурс :

     1.Потписана пријава у којој је назначено радно место на које се конкурише

     2.Уверење о држављанству у оригиналу или овереној фотокопију(не старије од 6 месеци)

      3.Извод из матичне књиге рођених у оригиналу или овереној фотокопији (не старије од 6 месеци)

       4.Оверена фотокопија дипломе

       5.Потврда послодавца да је лице запослено на неодређено време у органима, јавним службама, јавним предузећима и другим организационим облицима у систему локалне самоуправе

       6.Уверење Полицијске управе да лице није осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу ( не старије од 6 месеци)

        7.Уверење Суда да против лица није покренута истрага и да није подигнута оптужница (не старије од 6 месеци)

        8.Уверење о општој здравственој способности (не старије од 6 месеци)

 

 Поднете пријаве не враћају се кандидатима, већ остају у евиденцији конкурсне комисије.

 

IV  Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно место назначене вештине и знања биће проверене од стране конкурсне комисије у просторијама Културно-просветног центра Петровац на Млави, Петра Добрњца 179,о чему ће кандидати бити обавештени писменим или телефонским путем.

 

Неблаговремен, недопуштене, неразумљиве и непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, биће одбачене.

 

V  Рок за подношење пријава на интерни конкурс је 15 дана од оглашавања,рок почиње да тече 16.децембра 2016. године и истиче 30.децембра 2016. године  .

 

VI Лице задужено за давање обавештења о интерном конкурсу је Милица Мијатовић, телефон 012-716-00-28.

 

VII. Пријаве на конкурс се подносе на адресу Културно-просветни центар Петровац на Млави, Петра Добрњца 179, 12300 Петровац на Млави, са назнаком "За интерни конкурс" поштом или лично у Културно-просветном центру, канцеларија рачуноводства, Петра Добрњца 179.

 

VIII. Овај оглас објављен је на интернет страниц  Културно-просветног центра Петровац на Млави www.kpcpetrovac.com , ОГЛАСНОЈ ТАБЛИ КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНОГ ЦЕНТРА  И ОГЛАСНОЈ ТАБЛИ ОПШТИНЕ Петровац на Млави

 

                                                                                     ДИРЕКТОР

                                                                         Културно-просветног центра

                                                                                 Слободан Перић                                                                        

 

PRIJATELJI KULTURNO-PROSVETNOG CENTRA PETROVAC NA MLAVI: